Consiliul Local Galati

CONSILIUL LOCAL GALAŢI
În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 19.04.2022, ora 1400, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu recomandarea respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:


1. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat pe Bulevardul Dunărea, nr. 20, Bl. C5, sc. 3, parter, ap. 39 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Rizer nr. 55;

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, str. Nicolae Mantu nr. 29A;

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galați;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local în municipiul Galați și a Caietului de Sarcini al serviciilor de transport public local în municipiul Galați;

 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane, prin curse regulate, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Galați și a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local la nivelul municipiului Galați;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 452/11.11.2020 privind aprobarea participării în proiectul Urb-En Pact – Urban Energy Pact, cod 5864, faza a II-a, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe – bloc PR6, sc.1, B-dul Dunărea nr. 86 aferent Asociației de proprietari nr. 570 și bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului nr. 6 aferent Asociației de Proprietari nr. 188, Municipiul Galați”;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, către persoanele juridice de drept privat;

 9. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Uniunea Scriitorilor din România;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”MERINDE ȘI CULTURĂ URBANĂ”, organizat de Asociația Culturală Autentic Fest;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”Mândru că sunt român”, organizat de Asociația Danubiana Galați;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”Urban is fun 2”, organizat de Asociația Dodoroni;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Galați a activităților culturale din cadrul proiectului ”Street Food Festival Galați”, organizat de Asociația Why Not Us;

 14. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale, începând cu anul 2023;

 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu aflat în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galați către Direcția Județeană pentru Cultură Galați;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2022 – trimestrul I;

 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați, pe anul 2022;

 18. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii Centrului Financiar – Creșe în ”Creșa pentru Educație Timpurie”;

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării imobilului situat în Municipiul Galați, Str. Costache Conachi nr. 1 A;

 20. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Serii nr. 5;

 22. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere subterană și supraterană, în favoarea societății DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL, pentru un teren, proprietate publică a municipiului Galați;

 23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 24. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Galați;

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați;

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul de Psihiatrie “Elisabeta Doamna” Galați;

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Dramatic „Fani Tardini” Galați, în anul 2021;

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Arcașilor nr. 52 C;

 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 55/27.01.2022 privind aprobarea tarifelor practicate pentru serviciul de transport public local de persoane, a facilităților acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și a actului adițional la contractul nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Transurb S.A.;

 30. Proiect de hotărâre privind includerea la finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” a obiectivului de investiții „Extindere sistem de distribuție gaze naturale în Municipiul Galați: Cartier Filești, Cartier Barboși, Cartier aferent Străzii Crinului și Străzii Macului”;

 31. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 480/25.08.2021 privind aprobarea componenței comisiei de evaluare/licitație pentru concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a Municipiului Galați, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Galați”;

 32. Proiect de hotărâre privind desființarea serviciului social fără personalitate juridică „Centrul Rezidențial pentru Persoane Dependente”, aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru serviciul social Centrul Medico-Social Pechea;

 33. Proiect de hotărâre privind desființarea serviciului social fără personalitate juridică „Centrul Multifuncțional pentru tineri aflați în situații de risc” și înființarea serviciului social fără personalitate juridică „Centrul social pentru tineri în dificultate” în cadrul Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați;

 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentelor de organizare și funcționare pentru serviciile sociale din cadrul Centrului de Locuințe și Sprijin pentru Tineri Galați;

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de alimentare cu energie electricã prin stațiile de încarcare a vehiculelor electrice, amplasate pe raza municipiului Galați;

 36. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 37. Interpelări, intervenții, cereri;

 38. Diverse.
%d bloggers like this: