Adevarat va spun ca unul dintre voi Ma va vinde

Consiliul Local

CONSILIUL LOCAL GALAȚI
În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, marți, 21.12.2021, ora 12.00, la sediul Consiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale aflate în administrarea Consiliului Local Galați;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor aflate în patrimoniul privat al municipiului Galați și în administrarea Consiliului Local Galați;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socială în condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 223/28.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, începând cu anul 2022;
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare, datorată în anul 2022, de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pentru activitățile și bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat al municipiului Galați;
 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței lunare, datorată în anul 2022, de către Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați, pentru activitățile și bunurile ce fac obiectul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a piețelor din municipiul Galați;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor și prețurilor pentru activitățile desfășurate de către Societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A. Galați;
 9. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 327/18.07.2019 privind majorarea capitalului social al Societății Transurb S.A. Galați;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 148 din 22.03.2018 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;
 11. Proiect de hotărâre privind desființarea serviciului social fără personalitate juridică “Compartiment Îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” și înființarea serviciului social fără personalitate juridică “Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice” în cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 12. Proiect de hotărâre privind trecerea în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 13. Proiect de hotărâre privind trecerea în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a “Centrului Medico-social Pechea”;
 14. Proiect de hotărâre privind trecerea în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon”;
 15. Proiect de hotărâre privind trecerea în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social Căminul pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați;
 16. Proiect de hotărâre privind trecerea în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social “Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri” Galați;
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea în subordinea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați a serviciului social “Centrul multifuncțional de servicii sociale pentru tineri” Galați;
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 314/27.05.2021 privind darea în administrarea Clubului Sportiv Municipal Galați a unor imobile, cu destinația de baze sportive, aflate în domeniul public al Municipiului Galați;
 19. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, situat pe str. Eroilor, nr. 28;
 20. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în cincisprezece loturi a unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe strada Dr. Constantin Levaditti nr. 18, Lot 1/1-acces din str. Constantin Levaditti;
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 22. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 67/27.02.2019 pentru modificarea H.C.L. nr. 384/30.09.2015 privind transmiterea în concesiune către Societatea Calorgal S.A., a bunurilor aferente sistemului public de distribuție și furnizare a energiei termice aparținând domeniului public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Proiect de hotărâre pentru completarea listei bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A. Galați, aprobat prin H.C.L nr. 310/2010, cu modificările și completările ulterioare;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii și a criteriilor pentru ocuparea prin concurs a funcției contractuale de director al Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați;
 25. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Alianței Romilor din Județul Galați, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul de Sprijin Social pentru Romi, din municipiul Galați;
 26. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Fundației “Cuvântul Întrupat”, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul comunitar “La Vale”;
 27. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Fundației pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din Județul Galați “Familia” în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul de zi pentru copii aflați în dificultate, din municipiul Galați;
 28. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Fundației pentru sprijinul familiilor cu mulți copii aflate în situație de risc social din Județul Galați “Familia”, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul de recuperare pentru victimele violenței domestice, din municipiul Galați;
 29. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Fundației de Sprijin a Vârstnicilor, în vederea acordării de servicii sociale prin Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, din municipiul Galați;
 30. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Fundației de Sprijin a Vârstnicilor, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul de primire în regim de urgență pentru victimele violenței domestice, din municipiul Galați;
 31. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Fundației “Inimă de copil”, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate, din municipiul Galați;
 32. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Arhiepiscopiei Dunării de Jos – Parohia “Pogorârea Sf. Duh”, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul de zi destinat persoanelor vârstnice Speranța pentru vârsta a III-a și Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, din municipiul Galați;
 33. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Asociației Filantropice “Sf. Antonie cel Mare”, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul multifuncțional de asistență socială pentru copii proveniți din familii defavorizate, din municipiul Galați;
 34. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Asociației Filantropice Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare”, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul Rezidențial de fete “Sf. Vasile cel Mare”, din municipiul Galați;
 35. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Asociației Filantropice Creștin Ortodoxă “Sf. Vasile cel Mare”, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul multifuncțional de servicii sociale “Speranța”, din municipiul Galați;
 36. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Asociației Multifuncționale Filantropice “Sf. Spiridon”, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul de zi, din municipiul Galați;
 37. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Asociației Persoanelor cu Handicap “Sporting Club”, în vederea acordării de servicii sociale prin Centrul de zi, din municipiul Galați;
 38. Proiect de hotărâre privind subvenționarea Asociației Persoanelor cu Handicap “Sporting Club”, în vederea acordării de servicii sociale prin Serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, din municipiul Galați;
 39. Proiect de hotărâre privind încheierea convenției între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația pentru sprijinul familiilor aflate în situație de risc social din Județul Galați “Familia”, în vederea susținerii Centrului de zi pentru copii aflați în dificultate;
 40. Proiect de hotărâre privind încheierea convenției între Cantina de Ajutor Social Galați și Fundația pentru sprijinul familiilor aflate în situație de risc social din Județul Galați “Familia”, în vederea susținerii Centrului de recuperare pentru victimele violenței domestice;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare plății abonamentelor pentru transportul în comun, tip BASIC 45, beneficiarilor serviciilor Cantinei de Ajutor Social Galați;
 42. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 334/30.10.2001 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 43. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 110/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc E 14, sc. 2, Bulevardul Dunărea, nr. 90, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr. 561, Municipiul Galați”, cu modificările ulterioare;
 44. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 449/02.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Galați, cu modificările ulterioare;
 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Oltului, nr. 2C;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Nicolae Caranfil, nr. 1;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, Aleea Anemonelor, nr. 13;
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 13, str. Războieni, nr. 90;
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 34, str. Mioriței, nr. 13;
 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 44, str. Calea Prutului, nr. 65B;
 51. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Brăilei nr. 205 – S3, bloc A5, tronson 4, parter;
 52. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Nicolae Deleanu nr. 1D;
 53. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 205 S8;
 54. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Țiglina I str. Brăilei nr. 163C;
 55. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Tecuci, nr. 189, bloc N4, scara 1;
 56. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unei părți din imobilul situat pe strada Traian nr. 246, în vederea punerii la dispoziția Inspectoratului de Poliție Județean Galați;
 57. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Uniunea Scriitorilor din România;
 58. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” – Galați în cadrul proiectului “Program de outdoor, creșterea performanțelor școlare”;
 59. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic “Anghel Saligny” – Galați în cadrul proiectului “Fii respectat, activ și responsabil!”;
 60. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului Tehnologic “Carol I” – Galați în cadrul proiectului “Elevi pregătiți pentru viitor!”;
 61. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Liceului de Transporturi Auto “Traian Vuia” – Galați în cadrul proiectului “Continuă să înveți și vei avea succes!”;
 62. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” Galați, în anul 2022;
 63. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul de Păpuși ”Gulliver” Galați, în anul 2022;
 64. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal care va fi organizat și susținut de Teatrul National de Operă și Operetă ”Nae Leonard” Galați, în anul 2022;
 65. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în cartier Piața Centrală, str. Traian , nr. 136, bl. A3, sc. 1, parter;
 66. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 304/30.05.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini pentru serviciul de administrare a cimitirelor din Municipiul Galați;
 67. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 337/24.06.2021 privind aprobarea Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință aflate în municipiul Galați;
 68. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 283/31.07.2014 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Galați;
 69. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Gării nr. 8, nr. 10;
 70. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare Parcul Libertății”;
 71. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidare săli de clasă Colegiul Național Vasile Alecsandri”;
 72. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Închidere celula I groapa de gunoi Tirighina”;
 73. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Școlii Gimnaziale nr. 24 – Galați în cadrul proiectului “Continuă să înveți și vei avea succes!”;
 74. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați;
 75. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” Galați, Căminul pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” Galați, Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale, Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Tineri, Centrul de Locuințe și Sprijin pentru Tineri, Centrul Medico-Social Pechea;
 76. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul Poliției Locale Galați;
 77. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Județean Galați pentru transmiterea unui imobil situat pe strada Traian, nr. 226A – Parc Rizer, din domeniul public al județului Galați in domeniul public al municipiului Galați;
 78. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Galați a cheltuielilor pentru participarea Școlii Gimnaziale nr. 17 – Galați în cadrul proiectului “C.E.I. de azi – liderii de mâine”;
 79. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și Eficientizarea Energetică a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza”;
 80. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea și eficientizarea energetică a Corpului A – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan”;
 81. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 101/24.02.2021 privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
 82. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Serviciului Public Ecosal Galați;
 83. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Galați și din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 84. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 70/15.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Țiglina I;
 85. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 103/22.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa I;
 86. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 81/15.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Refacere sistem rutier și regenerare urbană interior cartier Mazepa II;
 87. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 268 din 26.06.2019 ulterioare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Modernizare alee pietonală zona cuprinsă între Str. Navelor și parc Elice”, cu modificările și completările ulterioare;
 88. Interpelări, intervenții, cereri;
 89. Diverse.”
%d bloggers like this: