De la Primaria Galati

CONSILIUL LOCAL GALAŢI
În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați,joi,29.07.2021, ora1400, la sediulConsiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54,cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 25, str. Beldie Ioan, nr. 13;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 18, Aleea Nina Cassian, nr. 35;

 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 269/26.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidare și modernizare pod din beton armat situat în Galați – Calea Smârdan (DJ251) în zona intersecției cu strada Filești”;

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 5, str. Rășinari, nr. 1;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 8, b-dul George Coșbuc, nr. 242;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 10, str. Domnească, nr. 230;

 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 172/29.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, concesionarea și vânzarea terenurilor proprietate a Municipiului Galați;

 7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 186/27.04.2017 privind participarea Consiliului Local al municipiului Galați la finanțarea proiectului de investiții „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apăși apă uzatăîn județul Galați, în perioada 2014-2020” , cu modificările și completările ulterioare;

 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 111/20.10.2016 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice desfășurate de către Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile – terenuri, din domeniul public al Municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al Municipiului Galați în domeniul public al Județului Galați și în administrarea Consiliului JudețeanGalați;

 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 407 din 27.08.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat intre Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de lider și Unitatea Administrativ – Teritorială Municipiul Galați, în calitate de partener 8, pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțateîn perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutier de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legăturăși infrastructurăși servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, cu modificările si completările ulterioare;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 32, str. Piața Falezei, nr. 35;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian, nr. 444;

 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Gerului, nr. 13;

 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în Cartier Micro 19, Aleea Comerțului, str. Strungarilor, nr. 4G, Lot 1;

 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 68-S14;

 17. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Galați la Asociația cimitirelor semnificative din Europa;

 18. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Galați care au obținut media 10 la examenul de Evaluare Națională și la examenul de Bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2021;

 19. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute, în favoarea Societății Distribuție Energie Electrică Romania S.A., pentru un teren, proprietate publică a municipiului Galați;

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării managementului Teatrului Național de Operăși Operetă “Nae Leonard” Galați, pentru activitatea managerului din perioada 01.01.2020-31.12.2020;

 21. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă, a unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 244-B;

 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.112/26.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, bloc PR3B, sc. 1, 2, 3, Bulevardul Galați, nr.7, Micro 21, aferent Asociației de proprietari nr.531, Municipiul Galați”, cu modificările și completările ulterioare;

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului trimestrial – I și II anul 2021, cu privire la stadiul realizării măsurilor/acțiunilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Galați pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), perioada 2018-2022;

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de concesionare a terenurilor ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Galați;

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 22, Aleea Migdalelor, nr. 3;

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, Aleea Crivățului, nr. 1 A;

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian Nord, str. Cetățeanul Ioan, nr. 3E;

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință socialăîn condițiile O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință în cote indivize a terenului aferent blocului DL 2 din Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 4, Mazepa II;

 30. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Brăilei, nr. 185, bl. B2, scara 2, parter;

 31. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în Cartier Aurel Vlaicu, str. Basarabiei, nr. 142, bl. N3A, scara 3, parter;

 32. Proiect de hotărârepentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 315/27.05.2021 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificărileși completările ulterioare;

 33. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Galațiși în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați a mijloacelor fixe Rețea de distribuție apă de tip inelat și Rețea canalizare menajeră amplasate în interiorul complexului rezidențial delimitat de strada 13 Decembrie – strada 9 Mai – strada Crinului, precum și predarea acestora în concesiune către Societatea Apă Canal S.A.Galați;

 34. Proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public si privat al municipiului Galați aferente sistemului public de alimentare cu apăși de canalizare al municipiului Galați, concesionate prin contract de delegare către Societatea Apă Canal S.A.Galați, aprobat prin H.C.L. nr. 310/2010, cu modificărileși completările ulterioare;

 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Dezvoltare comunitarăîn zonele marginalizate ale municipiului Galați” Cod SMIS 143449 și a cheltuielilor necesare implementării proiectului;

 36. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați;

 37. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor, nr. 35, bl. SD3B;

 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și a Regulamentului de funcționare a comisiei;

 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcțiiși a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați;

 40. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, a unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați şi administrarea Teatrului Dramatic “Fani Tardini” Galaţi, către Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi;

 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul “Amenajare imobil str. 1 Decembrie 1918, nr. 25”;

 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Galați pe anul 2021 – trimestrul II;

 43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați, pe anul 2021;

 44. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 100/24.02.2021 privind aprobarea tarifelor practicate pentru serviciul de transport public local de persoane, a facilităților acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuitățiși reduceri la transportul în comun și a actului adițional la contractul nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Transurb S.A., cu modificările și completările ulterioare;

 45. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galațiîncheiat cu Societatea Transurb SA;

 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare finalăși a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluarea finală, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Teatrului Național de Operăși Operetă “Nae Leonard” Galați asigurat în perioada 2017-2021;

 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Financiar – Creșe Galați;

 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 15, str. Democrației, nr. 18;

 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Săliște, nr. 18A;

 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat in intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Poșta Veche, nr. 65;

 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Traian nr. 85C;

 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați, Municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al Municipiului Galați și Biblioteca Judeţeană “V. A. Urechia Galaţi”, în vederea asigurării continuității activității Filialei nr. 2 „Paul Păltănea” a Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați;

 53. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați situat pe Bdul. Siderurgiștilor, nr. 45K;

 54. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați situat pe Str. Portului nr. 39A;

 55. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren intravilan, proprietate privată a Municipiului Galați situat pe Str. Portului nr. 39B;

 56. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil – teren și construcție, proprietate privată a Municipiului Galați situat pe Bdul. Siderurgiștilor nr. 45E;

 57. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 499/18.09.2018 pivind aprobarea realizării proiectului „Creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe D din cartierul Micro 13B și PR3A din cartierul Micro 21 din municipiul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare;

 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere” Galați;

 59. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de necesitate din fondul locativ al Municipiului Galați;

 60. Interpelări, intervenții, cereri;

 61. Diverse.”
  Info trafic Henri Coandă
  Primăria municipiului Galați informează că, în perioada 29 iulie – 31 august 2021, traficul rutier pe Bdul. Henri Coandă, tronsonul cuprins între străzile Grigore Ventura și Traian Vuia, va fi deviat pe jumătate de stradă, circulația autovehiculelor urmând să se desfășoare pe câte o bandă de sens, în ambele direcții. Într-o primă etapă, se va închide circulația pe partea dreaptă a străzii Henri Coandă, pe direcția de mers către Bdul. George Coșbuc. În etapa a doua, se va închide circulația pe partea stângă a străzii Henri Coandă, pe direcția de mers către Bdul. George Coșbuc. Pe durata executării lucrărilor, semaforul din intersecția străzilor Henri Coandă cu Grigore Ventura va fi menținut în funcțiune. Traseele mijloacelor de transport în comun nu vor suferi modificări. Restricțiile de circulație sunt necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor în cadrul proiectului „Modernizare linii de tramvai și carosabil – străzile Traian Vuia, Henri Coandă și George Coșbuc”. Pentru desfășurarea fluentă a traficului rutier rugăm conducătorii auto și pietonii să respecte semnalizarea rutieră instituită pe durata executării lucrărilor. Precizăm că semnalizarea rutieră poate suferi modificări, în funcție de natura lucrărilor. Atragem atenția că este interzisă mutarea/deteriorarea mijloacelor de delimitare a zonelor de lucru (garduri, balize etc), a dispozitivelor de semnalizare rutieră în general. Mulțumim pentru înțelegere locuitorilor din zonă și tuturor participanților la trafic!
  Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați
  Info – program transport vara
  Primăria municipiului Galați informează că, începând cu 1 august 2021, se va trece la programul de transport de vară, având în vedere că fluxul de călători a scăzut considerabil în perioada concediilor și a vacanței școlare. În urma evaluării fluxurilor de călători pe fiecare traseu, precum și a procentului de suprapunere cu alte trasee, s-a decis desființarea a două trasee, 22 și 27, concomitent cu suplimentarea cu un autobuz pe traseul 10 și două autobuze pe traseul 11.
  Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați
  Două trasee de autobuz pentru Plaja Dunărea
  Primăria municipiului Galați informează că, începând cu 31 iulie 2021, gălățenii vor avea la dispoziție două trasee speciale de autobuz pentru Plaja Dunărea. Autobuzele vor circula de la ora 8.30 până la ora 18.42, traseul 32 având o frecvență de 18 minute, iar traseul 33 o frecvență de 12 minute. Itinerarul celor două trasee va fi astfel:
  Traseul 32
  Tur: Micro 19 – capăt troleu, str. Oțelarilor, str. Brăilei, str. Cloșca, str. Plaja Dunărea (cu stațiile Micro 19 – capăt troleu, Neacșu, Spitalul Județean, Privilege, Cloșca, Plaja Dunărea);
  Retur: Plaja Dunărea, str. Cloșca, str. Brăilei, str. Oțelarilor, Micro 19 – capăt troleu (cu stațiile Plaja Dunărea, Cloșca, Privilege, Farmacia Hygeea, Service vechi, Micro 19 – capăt troleu).
  Traseul 33
  Tur: Țiglina II, str. Brăilei, str. Saturn, str. Cloșca, Plaja Dunărea (cu stațiile Țiglina II, Țiglina I, Piața Țiglina I, Gamacris, Plaja Dunărea);
  Retur: Plaja Dunărea, str. Cloșca, str. Saturn, str. Brăilei, Țiglina II (cu stațiile Plaja Dunărea, Gamacris, Piața Țiglina I, Țiglina II).
  Biroul de presă al Primăriei municipiului Galați
%d bloggers like this: