CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați,joi, 15.04.2021, ora1300, la sediulConsiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54,cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de reglementare a unor construcții, executate fără autorizație de construire;
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de utilizare a trotinetelor/bicicletelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, în regim self-service, pe domeniul public al Municipiului Galați;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumirii: ALEEA TUDOR PAMFILE unei artere de circulație;
 4. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor spații aflate în proprietatea publică a municipiului Galați și administrarea Colegiului Național “Vasile Alecsandri” Galați în vederea închirierii acestora prin licitație publică;
 5. Proiect de hotărâre privind preluarea Bazei de ecarisaj nr.1 din administrarea Serviciului Public Ecosal în administrarea Consiliului Local Galați;
 6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Galați în vederea scoaterii din funcțiune și casării, a unor mijloace fixe, aflate în administrarea Spitalului Clinic Obstetrică – Ginecologie „Buna Vestire” Galați;
 7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfântul Ioan” Galați a unui apartament proprietate a municipiului Galați;
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile  din domeniul public al municipiului Galați în domeniul privat al municipiului Galați;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Galați pe anul 2021;
 10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 334/30.05.2018 privind înființarea clubului sportiv “Club Sportiv Municipal Galați”, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comitetului Director al clubului sportiv “Club Sportiv Municipal Galați”;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitare Școala Gimnazială nr. 5 – școala și grădinița” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 14. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome “Administrația Zonei Libere Galați”;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării obiectului secundar de activitate al societății Transurb S.A.;
 16. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L.;
 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 465/11.11.2020 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Municipiului Galați în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;
 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Cantinei de Ajutor Social Galați a imobilului situat în Galați, strada Săliștei, nr. 8;
 19. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului – teren, situat în strada Barboși nr. 4, din proprietatea privată a municipiului Galați în proprietatea Parohiei “Sfântul Ilie”;
 20. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului proprietatea municipiului Galați situat pe strada Basarabiei nr. 4din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în administrarea Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Galați;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Reabilitare Școala Gimnazială nr. 5”;
 22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, UTR 1, strada Traian nr. 370 A;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 39, str. Brăilei, nr. 270A;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 4, str. Iordan Chimet, nr. 14A;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 18, str. 9 Mai 1945, nr. 18;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galati, U.T.R. 7, str. Lozoveni, nr. 189;
 28. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 424/15.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Regenerare urbană și reparații sistem rutier Str. Siderurgiștilor, Str. Gheorghe Doja, Bulevardul George Coșbuc, Str. Aurel Vlaicu” – Municipiul Galați – subzona 1;
 29. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. 425/15.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Regenerare urbană și reparații sistem rutier Str. Siderurgiștilor, Str. Gheorghe Doja, Bulevardul George Coșbuc, Str. Aurel Vlaicu – Municipiul Galați – subzona 2”;
 30. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri, în suprafață totală de 269,095 mp – proprietate publică a municipiului Galați;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, str. Traian nr. 419;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14´, str. Tecuci, nr. 159;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul 2021, al societății Gospodărire Urbană S.R.L.;
 34. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 182/31.03.2021 privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală Strategal și Alianta Romilor din județul Galați pentru proiectul ”Incluziunea socială a romilor și dezvoltarea durabilă în județul Galați” (doar anunțat)
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Galați și pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Galați;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Societatea Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;
 37. Interpelări, intervenții, cereri;
%d bloggers like this: