Consiliul Judetean

PREŞEDINTE
DISPOZIŢIA NR.236

din 14 aprilie 2021

 

privind: convocareaîn şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentrumarţi, 20 aprilie2021, ora 1400

 

CostelFotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare alSecretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1),(2) lit. a),(6)şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. a) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) dinCodul administrativ,

 

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacăîn şedinţăordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentrumarţi, 20aprilie 2021, ora 1400,cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

1.Modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea statului de funcţii al Muzeului de Artă Vizuală Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea înfiinţării Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea înfiinţării Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de asistenţă şi recuperare pentru persoane adulte cu dizabilităţi de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de recuperare pentru copii cu dizabilităţi de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Darea în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați a imobilului (teren – lot 1) aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați și a mijloacelor fixe amplasate în incinta Parcului Rizer, str. Traian nr. 226A.
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului tehnic și a Documentației de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație sortare Târgu Bujor”.
Iniţiator: Costel Fotea

11.Aprobarea Proiectului Tehnic şi  Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „Staţie Sortare Valea Mărului” componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL  GALAŢI”.

Iniţiator: Costel Fotea

12.Aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare – CARIC”, SMIS 126291.

Iniţiator: Costel Fotea

13.Aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, pentru anul 2021.

Iniţiator: Costel Fotea

14.Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 313 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta.

Iniţiator: Costel Fotea

15.Aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Asociația Profesională a Polițiștilor Locali „GalPol”, în vederea organizării la Galați a evenimentului „ULTRAMARATON” – 24 h/100km.

Iniţiator: Costel Fotea

16.Aprobarea participării UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați în calitate de partener în cadrul proiectului cultural ”sChOOL-RURAL – Școala de vară pentru copiii din mediul rural” și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului.

Iniţiator: Costel Fotea

17.Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 7.858 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2021 şi a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anii 2022-2024.

Iniţiator: Costel Fotea

18.Aprobarea costului mediu anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale oferite prin unităţile / serviciile / centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

Iniţiator: Costel Fotea

19.Aprobarea  costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie.

Iniţiator: Costel Fotea

20.Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 245/26.11.2020 privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021 (octombrie 2020 – iunie 2021).

Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societății Cons Management Parc de Soft SRL Galați, pe anul 2021.
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021 şi estimările pe anii 2022-2024.
Iniţiator: Costel Fotea

23.Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

 

Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

 

Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

 

Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020.

 

Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

 

Art.6. Şedinţa se va desfăşura fără prezenţa fizică a consilierilor judeţeni, utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

 

PREŞEDINTE,

Costel Fotea

Contrasemnează pentru legalitate:

      Secretarul General al Judeţului 

                       Ionel Coca

 

%d bloggers like this: