CONSILIUL LOCAL GALAŢI

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. ”a” alin. (3), lit. ”a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Galați, miercuri, 31.03.2021, ora1400, la sediulConsiliului Local Galați, din strada Domnească nr. 54,cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii Covid-19 și a limitării numărului de persoane, având următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui mandat de consilier local;
 2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren, proprietate publică a municipiului Galați, situat în Cartier Micro 16, acces din B-dul Siderurgiștilor pentru blocurile SD10B, SD10A, SD9D, SD9C, SD9B, SD9A, C2;
 3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în trei loturi a unui teren, proprietatea municipiului Galați, situat pe, str. Ionel Fernic, nr. 22 A, S1;
 4. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, în administrarea Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale Galați a corpurilor “Extindere centru medico-social cu subsol tehnic” și “Centru Alzheimer” situate pe strada Domnească, nr.160;
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general;
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general;
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Galați”;
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a distincției “Premiul Municipiului Galați”;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 45, str. Vasile Lupu, nr. 3;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 31, str. Brăilei, nr. 166A;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 40, Brăilei, nr. 324;
 12. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat pestrada Energiei, nr. 5, Bloc 10A, scara 1, ap. 1, parter, din spațiu de învățământîn sediu necesar desfășurăriiactivității Poliției Locale Galați;
 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită, Parohiei “Sfântul Mucenic Antim”, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Bulevardul Milcov, nr. 25A;
 14. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a Municipiului Galați a unor terenuri cu destinația propusă de alei de acces, amplasate în Galați, Cartier Micro 14;

 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuți;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcțiiși a Regulamentului de organizare și funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon”;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținereși a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Sf. Spiridon” și susținătorii legali ai acestora;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținereși a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice “Ștefan cel Mare și Sfânt” si susținătorii legali ai acestora;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținereși a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere datorată de beneficiarii Centrului de Îngrijireși Asistență Medico-Socialăși Centrului Alzheimer din cadrul Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale și/sau susținătorii lor legali;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținereși a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Medico-Social Pechea și/sau susținătorii lor legali;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținereși a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuției lunare de întreținere stabilită pentru beneficiarii Centrului Rezidențial pentru Persoane Dependente din cadrul Centrului Medico-Social Pechea și/sau susținătorii lor legali;
 7. Proiect de hotărâre privind alipirea a patru loturi de teren – proprietate privată a municipiului Galați;
 8. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea S.D.E.E. MUNTENIA NORD S.A., pentru unele terenuri – proprietate publică a municipiului Galați;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sf. Ioan” Galați;
 10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unui spațiu aflat în proprietatea publica a municipiului Galațiși administrarea Colegiului National “Alexandru Ioan Cuza” Galațiîn vederea închirierii acestuia prin licitație publică;
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietateprivată a municipiului Galați, situat pe str. Aleea Gorunului, nr. 6E;
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat în cartier Micro 19, str. Brăilei, nr. 185;
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor, nr. 41 E1;
 14. Proiect de hotărâre privind organizarea rețeleișcolare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Galați pentru anul școlar 2021-2022;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a copiilor înscrișiîn cadrul Centrului Financiar Creșe – Galați prin unitățile de educație timpurie antepreșcolarăCreșa nr.1 Galațiși Creșa nr.36 Galați;  
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 334/30.05.2018 privind înființareaclubului sportiv “Club Sportiv Municipal Galați”, cu modificărileși completările ulterioare;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărților strategice de zgomot ale municipiului Galați, revizuite pentru perioada 2016-2021;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe Aleea Egretei, nr. 21;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 3, strada Tecuci, nr. 227G;
 5. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 313/26.06.2019 privind preluarea din gestiunea Societății Calorgal S.A. Galațiîn administrarea Consiliului Local Galați a unor spatii cu altădestinație, precum și a terenurilor aferente acestora, cu completările ulterioare;
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 186/27.04.2017 privind participarea Consiliului Local al municipiului Galați la finanțarea proiectului de investiții “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apăși apă uzatăîn județul Galați, în perioada 2014-2020”;
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 98/26.03.2020 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Galați, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Galați cu Universitatea “Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice;
 9. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a unui teren – proprietate a municipiului Galați, situat în Cartier Siderurgiștilor Vest, acces bloc 4G;
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Contractului nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați încheiat cu Societatea Transurb SA;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru atribuirea de spații cu alta destinație decât aceea de locuință, către persoanele juridice de drept privat;
 12. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin atribuire directă a unui imobil, teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Brăilei, nr. 252, bl. G3, lot 2;
 13. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin atribuire directă, a unui teren intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Traian Vuia, nr. 21, bloc LYNX;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul”Alimentare cu energie electrică Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Sf. Ioan”;
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Teatrul Național de Operăși Operetă “Nae Leonard” Galați;
 16. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr. 511/17.12.2020 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea unui post vacant de membru în Consiliul de administrație al societății Administrația Piețelor Agroalimentare S.A.;
 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe str. Siderurgiștilor, nr. 38 E 22-A;  
 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea, prin licitație publică, a unui teren, intravilan, proprietate privată a municipiului Galați, situat pe Calea Prutului, nr. 54;
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 287/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare unități de învățământ –  Liceul Teoretic Dunărea”, cu modificările ulterioare;
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 290/31.07.2015 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție la obiectivul “Anvelopare unități de învățământ – Școala Gimnazială (nr.31) Gheorghe Munteanu”, cu modificările ulterioare;
 4. Proiect de hotărâre privind alipirea unui imobil – teren, proprietate a Municipiului Galați, situat pe Bdul Marea Unire, nr. 3E cu  un imobil – teren, proprietate privată, situat pe Bdul Marea Unire, nr. 3B;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 35, str. Leonida Zamfirescu Eliza, nr. 50;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 14, str. Poșta Veche nr. 23;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Traian, nr. 490F;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a salariilor de bază pentru Serviciul Public Ecosal Galați;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Teatrul Dramatic “Fani Tardini” Galați;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Consolidare versant aferent imobil str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 46;
 11. Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea Societăţii Apă Canal S.A. Galați în administrarea Consiliului Local Galați a imobilului situat pe strada Saturn, nr. 42;
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 100/24.02.2021 privind aprobarea tarifelor practicate pentru serviciul de transport public local de persoane, a facilitaților acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun și a actului adițional la contractul nr. 49.304/03.05.2016 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Galați, încheiat cu Transurb S.A.;
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 101/24.02.2021 privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitarea și eficientizarea energetică a Liceului cu Program Sportiv” și a cheltuielilor necesare implementării acestuia;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 105/24.02.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Galați;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de minimis privind acordarea unor facilități fiscale contribuabililor persoane juridice;
 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat pe str. Jiului, nr. 7B; 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 37, Drumul de Centură, nr. 98D;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 1, Aleea Hortensiilor, nr. 30;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru terenul situat în intravilanul municipiului Galați, U.T.R. 9, str. Prundului, nr. 23 A;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Galați, Asociația Grupul de Acțiune Locală Strategal și Alianta Romilor din județul Galați pentru proiectul ”Incluziunea socială a romilor și dezvoltarea durabilăîn județul Galați”;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ”Reabilitare imobil strada Plevnei nr. 3 si dotare imobil strada 1 Decembrie 1918 nr. 25;
 6. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Galați;
 7. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției „Premiul Municipiului Galați” Spitalului de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” și întregului personal;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a comisiei de evaluare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la evaluare, a secretariatelor acestor comisii, precum și aprobarea procedurii de organizare și desfășurare a evaluării managementului Dramatic “Fani Tardini” Galați asigurat în perioada 01.01.2020-31.12.2020;
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Comitetului Director al clubului sportiv „Club Sportiv Municipal Galați”;
 10. Interpelări, intervenții, cereri;

 

%d bloggers like this: